Privacyverklaring

 

GipsGigant

gevestigd aan de  Cannnenburch 122

8226 RT Lelystad

 

is verantwoordelijk voor de verwerking van bedrijfsgegevens en mogelijk ook persoonsgegevens

zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

GipsGigant.NL

Cannenburch 122

8226 RT Lelsytad

Tel: +31 6 47479328

 

C.J. Zondervan is de Functionaris Gegevensbescherming van GipsGigant.nl . Hij is te bereiken via

info@Gipsgigant.nl

 

Bedrijfsgegevens en/of Persoonsgegevens die wij verwerken

 

GipsGigant.nl verwerkt uw bedrijfsgegevens en mogelijk ook uw persoonsgegevens doordat u gebruik

maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Bedrijfsnaam (alleen bij bedrijven)

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- KvK nummer (alleen bij bedrijven)

Tevens verwerken wij van de laad- en los- plaatsen:

- Bedrijfsnaam

- Adresgegevens

- Evt. Telefoongegevens

- Evt. productgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@gipsgigant.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij bedrijfsgegevens en/of persoonsgegevens

verwerken

 

Gipsgigant.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren dan wel op te halen

- GipsGigant.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens

die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Gipsgigant neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden

genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van Gipsgigant.nl tussen zit.

 

Hoe lang we bedrijfgegevens en/of persoonsgegevens bewaren

 

Gipsgigant.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor alle

persoonsgegevens die wij hebben ontvangen, alle overige gegevens worden 10 jaar bewaard, daarna

worden ze vernietigd.

 

Delen van bedrijfsgegevens en/of persoonsgegevens met derden

 

Gipsgigant.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is

voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst

om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gipsgigant.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Gipsgigant.nl gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw

computer, tablet of smartphone. Hiermee kunnen wij onze website optimaliseren. U kunt zich

afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser

verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GipsGigant.nl en heeft u het

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u

genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van

uw persoonsgegevens sturen naar info@GipsGigant.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gevolg van het verwijderen van gegevens kan zijn dat de verwerking en/of advisering niet meer

mogelijk is.

Gipsgigant.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Gipsgigant.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn

van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gipsgigant.nl